Social, Stiri

CLASA PREGĂTITOARE 2015

CLASA PREGĂTITOARE 2015: EDU.ro a aprobat metodolgia de înscriere în învăţământul primar. 

clasa_pregatitoare_46612000

CLASA PREGĂTITOARE 2015: Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Mihai Sorin Cîmpeanu, a aprobat prin ordin, Metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 103/9 februarie 2015 şi pe site-ul Ministerului Educaţiei, www.edu.ro.
 
Pentru o informare cât mai exactă a opiniei publice, prezentăm – ataşat – un material care conţine, în sinteză, principalele informaţii din Metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar. 
 
CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?
 
• Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2015, inclusiv.
• La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2015, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
• Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.
 
CINE INTRĂ DIRECT ÎN CLASA I?
• Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2015, inclusiv, şi care nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare, pot fi înscrişi, la cerere, în clasa I.
• La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2015, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.
• Înscrierea se poate face în clasele I deja existente, pe locurile disponibile.
 
CINE INTRĂ DIRECT ÎN CLASA I?
• Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2015, inclusiv, şi care nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare, pot fi înscrişi, la cerere, în clasa I.
• La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2015, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.
• Înscrierea se poate face în clasele I deja existente, pe locurile disponibile.
 
UNDE ŞI CUM SE FACE EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR?
• Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE/CMBRAE).
• Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite zone ale judeţului/municipiului Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe.
• Evaluarea se efectuează în perioada 17 februarie – 11 martie, în intervalul orar 10:00 – 18:00.
• Evaluarea se realizează de către personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituţii/unităţi, precum şi medici şcolari sau medici de familie, acolo unde este necesar.
 
LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL?
• Părintele poate opta: a. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie – în această situaţie, copilul este automat înscris.
b. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie – în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a celor specifice de departajare. NOTĂ: părintele poate solicita ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea.
 
UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?
• La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
• Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
• Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online, pe un formular disponibil la adresa www.edu.ro, în secţiunea Înscriere în învăţământul primar. Formularul va fi disponibil online din data de 23 februarie.
• După completarea cererii online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învăţământ la care doreşte înscrierea copilului, pentru validarea cererii.
 
CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?
• Cerere-tip de înscriere
• Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
• Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
• Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare/clasei I (acolo unde este cazul).
• Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).
 
CARE ESTE CALENDARUL DE ÎNSCRIERE?
• Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ, după prima etapă. A. Prima etapă: 23 februarie – 3 martie – de luni până vineri, între orele 08:00 – 20:00 – sâmbăta, între orele 09:00 – 13:00 – părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ.
• 20-21 martie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi, după prima etapă B. A doua etapă: 24 martie – 3 aprilie
• Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
• Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
• 10 aprilie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi, după prima etapă
 
CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE ŞCOLILE LE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI
I. Criterii generale: • Are un anumit tip de handicap • Este orfan de unul sau de ambii părinţi • Provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial • Are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învăţământ dorită II. Criterii specifice: • Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Metodologie. • Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc. 
 
DE UNDE ÎŞI POT PROCURA PĂRINŢII INFORMAŢII ?
• Din următoarele surse: 1) Internet: inspectoratele şcolare generale vor crea, pe prima pagină a site-urilor lor, o secţiune- Înscrierea în învăţământul primar 2015, care poate fi accesată şi de pe site-ul Ministerului Educaţiei, www.edu.ro, din secţiunea similară. 2) Direct de la şcoli, cu ocazia evenimentului Ziua porţilor deschise. Fiecare unitate de învăţământ în care se organizează clasa pregătitoare are obligaţia să organizeze acest eveniment public într-una din zilele din intervalul 18-26 februarie. Părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile şi vor putea discuta cu cadrele didactice. 3) De la unităţile de învăţământ preşcolar, în cadrul întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2015 – 2016, în învăţământul primar. 4) Telverde: poate fi apelat numărul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezintă indicativul pentru fiecare judeţ (ex. Arad – 257). 
 
 
EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII ÎN CLASA PREGĂTITOARE?
• Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar.
 
CE TIP DE ACTIVITĂŢI SE VOR DESFĂŞURA LA CLASA PREGĂTITOARE? • Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică. • Se vor face mai multe ore de mişcare (două ore de Educaţie fizică + două ore de Muzică şi mişcare).
 
CUM FUNCŢIONEAZĂ ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PRIVAT? 
Înscrierea se face în prima etapă (23 februarie – 3 martie). • Înscrierea se face direct la unitatea de învăţământ sau pe formularul online, dacă unitatea de învăţământ autorizată/acreditată şi-a introdus toate datele în aplicsţia informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel ca unităţile de învăţământ de stat. Dacă nu, înscrierea se face doar la unitatea de învăţământ. În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unităţii de învăţământ dorite. • Dacă, după finalizarea primei etape, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învăţământ dorită de părinte, copilul poate fi înscris la şcoala de circumscripţie, numai dacă părintele a solicitat şi această opţiune în formularul de înscriere. În caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere (24 martie – 3 aprilie)
blank