Economic, Featured

Statul schimbă radical regimul impozitelor pe venit şi CAS. Cine trebuie să depună Declaraţia unică

Ministerul Finanţelor a publicat proiectul Ordonanţei de Urgenţă ce stabileşte regimul Declaraţiei unice prin care contribuabilii din diverse categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportându-şi veniturile şi oferind baza de calcul pentru impozitul pe venit şi pentru contribuţiile sociale.

Declaraţia unică va trebui depusă, în 2018, până la data de 15 iulie, apoi – începând din 2019 – până la 15 martie. Noul formular înlocuieşte declaraţiile D200 – veniturile realizate din România, D201 – veniturile realizate din străinătate, D220 – venitul estimat/norma de venit, D221 – norme de venit în agricultură, D600 – venitul care reprezintă baza pentru contribuţiile de asigurări (CAS), D604 – stabilirea contribuţiile de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru persoanele fără venit şi D605 – stoparea CASS pentru persoanele fără venit.

Venituri din activităţi independente

Potrivit Notei de Fundamentare a proiectului normativ, sfera veniturilor din activităţi independente a fost revizuită în sensul excluderii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală şi tratării acestora în mod distinct în cadrul unei categorii de venituri separate. Pentru menţinerea facilităţii fiscale acordate persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat care beneficiau de scutirea de la plata impozitului pentru veniturile din activităţi independente, „este necesară precizarea în mod expres a scutirii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală obţinute de persoanele respective”, arată iniţiatorii proiectului.

Ca urmare a revizuirii sferei veniturilor din activităţi independente, este necesară precizarea în mod distinct a următoarelor aspecte tehnice:

– pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală cota de impozit este de 10%;

– revizuirea definiţiei veniturilor obţinute din România;

– corelarea unor prevederi care cuprindeau alte aspecte referitoare la veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.

„Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor anuale de venit sau în sistem real au obligaţia să depună până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului Declaraţia unica privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi să completeze Capitolul, Secţiunea şi Subsecţiunea corespunzătoare. În cazul începerii activităţii în cursul anului fiscal, declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului”, se arată în documentul citat.

Ulterior, „pe baza datelor din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuabilii au obligaţia să determine venitul net anual estimat pe bază de norme anuale de venit sau în sistem real, pentru anul fiscal curent, şi să efectueze plata la bugetul de stat, până la data de 31 martie (inclusiv) a anului următor celui de realizare a venitului. În cazul contribuabililor care realizează venituri pentru care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor anuale de venit, impozitul anual datorat reprezintă impozit final”, precizează proiectul.

În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăţi integrale ale impozitului pe venitul estimat, aceştia beneficiază de un sistem de bonificaţii acordate în funcţie de data la care se face plata.

Potrivit documentului, „contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit, au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, prin completarea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor expirării perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019”. Iar contribuabilii care determină venitul net anual în sistem real au obligaţia recalculării acestuia pe fiecare sursă de venit, „prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate”.

În vederea stabilirii impozitului anual pe veniturile determinate în sistem real, contribuabilii au următoarele obligaţii:

a) însumarea veniturilor nete anuale, respectiv venituri nete anuale recalculate, după caz, determinate pe fiecare sursă, în sistem real

b) determinarea venitului net anual impozabil prin deducerea din suma stabilită potrivit prevederilor lit. a) a contribuţiilor sociale obligatorii datorate potrivit prevederilor titlului V – Contribuţii sociale obligatorii, corespunzătoare veniturilor nete anuale stabilite în sistem real.

Totodată, contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi determinate în sistem real au obligaţia de a depune la organul fiscal competent Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin completarea corespunzătoare a Capitolului, Secţiunii şi Subsecţiunii, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor.

Impozitul anual datorat se stabileşte de contribuabili în Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile nete anuale cumulate realizate în anul fiscal anterior, pentru care venitul net anual se determină în sistem real, în baza datelor din contabilitate, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil.

Plata impozitului anual datorat pentru venitul net anual impozabil/ câştigul net anual impozabil, se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

Venituri din drepturi de proprietate intelectuală

În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, „venitul net se determină de plătitorii venitului prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea cotei forfetare de 40 % asupra venitului brut”, se menţionează în proiectul normativ.

Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net şi se reţine, la sursă, de către plătitorii veniturilor la momentul plăţii acestora, impozitul fiind final.

De asemenea, contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net în sistem real, prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, la organul fiscal competent până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor expirării perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019.

Regulile de impunere sunt cele stabilite pentru veniturile nete anuale din activităţi independente determinate în sistem real.

Venituri din salarii şi asimilate salariilor

Potrivit proiectului, contribuabilii care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata sumei reprezentând 2% din valoarea totală a impozitului anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, de către angajator/plătitor, până la termenul de plată al impozitului.

Opţiunea pentru redirecţionarea cotei din impozitul lunar datorat pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor poate rămâne valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani fiscali consecutivi.

Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net anual, altele decât veniturile din arendare (pentru care impunerea este finală), au obligaţia să depună Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi să completeze Capitolul, Secţiunea şi Subsecţiunea corespunzătoare, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părţi/de la producerea evenimentului.

Contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, li se aplică următoarele reguli:

– au obligaţia să depună la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie inclusiv, a anului de realizare a venitului;

– în cazul în care contribuabilii încep să realizeze în cursul anului, după data de 15 martie inclusiv, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, aceştia au obligaţia completării şi depunerii Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice pentru anul fiscal în curs;

– contribuabilii stabilesc impozitul anual datorat pe baza datelor din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

– efectuează plata impozitului pe venit, oricand în cursul anului, până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului, impozitul fiind final;

– contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net în sistem real, prin completarea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie, inclusiv, a anului de realizare a venitului;

– în cazul în care contribuabilii încep să realizeze în cursul anului, după data de 15 martie inclusiv, opţiunea se exercită pentru anul fiscal în curs, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, prin completarea şi depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Pe baza datelor din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuabilii au obligaţia să determine impozitul aferent venitului net anual estimat în sistem real sau pe baza cotei forfetare de cheltuieli, pentru anul fiscal curent şi să efectueze plata la bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăţi având în vedere obligaţiile anuale estimate, aceştia beneficiază de un sistem de bonificaţii acordate în funcţie de data la care se face plata.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi determină venitul net anual în sistem real sau prin aplicarea cotei forfetare, cu excepţia veniturilor pentru care impozitul este final, au obligaţia să depună Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, să determine venitul net anual recalculat/pierderea anuală, respectiv venitul net anual, după caz şi impozitul anual datorat. Plata impozitului anual datorat la bugetul de stat, se efectuează până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăţi având în vedere obligaţiile anuale estimate, aceştia beneficiază de un sistem de bonificaţii acordate în funcţie de data la care se face plata.

Venituri din investiţii

Câştigul net anual/pierderea netă anuală se determină de către contribuabil, pe baza Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice depusă la organul fiscal competent până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

Câştigul net anual recalculat din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, se determină de contribuabil până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a câştigului, ca diferenţă între câştigul net anual şi pierderile reportate din anii fiscali anteriori rezultate din aceste operaţiuni.

Contribuabilul stabileşte impozitul anual datorat pe baza datelor din declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. Plata impozitului anual stabilit se efectuează către bugetul de stat până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură

Contribuabilul are obligaţia să calculeze impozitul pe venitul din activităţi agricole prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.

Contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe bază de norme de venit completează, pentru anul în curs, Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie a anului în curs.

Contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole în cadrul asocierilor fără personalitate juridică şi pentru care venitul se stabileşte pe bază de norme de venit, completeaza Declaraţia unica privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice cu date privind venitul distribuit din cadrul asocierii, corespunzător cotei de participare în cadrul acesteia, în cadrul termenului de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

Contribuabilii care obţin venituri determinate în sistem real din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură au aceleaşi obligaţii fiscale referitoare la determinarea venitului net anual recalculat/venitului net anual impozabil, depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, determinarea impozitului estimat şi datorat precum şi plata acestuia, ca şi contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăţi având în vedere obligaţiile anuale estimate aceştia beneficiază de un sistem de bonificaţii acordate în funcţie de data la care se face plata.

Venituri din premii şi din jocuri de noroc

În cazul contribuabililor care obţin venituri ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker se instituie obligaţia de calcul, reţinere la sursă a impozitului datorat şi plata acestuia la bugetul de stat, în sarcina organizatorilor/plătitorilor de venituri din jocuri de noroc. Măsura vizează aplicarea unui regim fiscal unitar pentru toate tipurile de jocuri de noroc.

Pentru veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă (online), impozitul datorat se determină şi se reţine la sursă de către organizatori/plătitori la fiecare retragere din contul de pe platforma de joc în contul bancar sau similar.

Venituri din alte surse

Contribuabilii care realizează venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decât cele pentru care impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă, precum şi cele obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanţă, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanţa respectivă, inclusiv în cazul drepturilor de creanţe salariale obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, din patrimoniul personal, au obligaţia de a depune Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Impozitul pe venit datorat se calculează de către contribuabil, pe baza Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

Venituri obţinute din străinătate

Contribuabilii care obţin venituri din străinătate au obligaţia să le declare, potrivit Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului şi să efectueze calculul şi plata impozitului datorat, în cadrul aceluiaşi termen, cu luarea în considerare a metodelor de evitare a dublei impuneri, după caz.

Obligaţiile plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă

Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor şi a plătitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, aceştia având obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.

Sistemul de bonificaţii la impozitarea veniturilor

Iniţiatorii proiectului citat propun reglementarea unui sistem de bonificaţii pentru anul 2018, pentru achitarea integrală a obligaţiilor fiscale estimate, respectiv a impozitului pe venit.

Astfel:

a) pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă conform Codului de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la 15 iulie 2018, se acordă o bonificatie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019, reprezentând obligaţiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul anual plătit.

b) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venit se acordă o bonificatie de 5% din impozitul pe venit anual estimat, plătit integral până la 15 decembrie 2018. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul anual plătit.

În cazul în care condiţiile de la pct. a) şi b) sunt îndeplinite cumulativ, se aplică ambele bonificaţii.

Exemplul 1

Dacă un contribuabil depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă conform Codulului de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare până la 15 iulie 2018 şi efectuează plăţi anticipate pe parcursul anului iar suma este achitată integral până la 15 martie 2019, contribuabilul beneficiază de o bonificaţie de 5%. Ultima plată efectuată de contribuabil se diminuează cu valoarea bonificaţiei de 5%.

Obligaţie fiscală estimată: 10.000 lei

Plată în data de 18 iulie: 5.000 lei

Plată în data de 10 martie: 4.500 lei (ultima plată a fost diminuată ca urmare a bonificaţiei)

Bonificaţie 5%: 500 lei.

Exemplul 2

Dacă un contribuabil depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice pe format de hârtie, până la 15 iulie 2018, efectuează plăţi anticipate pe parcursul anului iar suma este achitată integral până la 15 decembrie 2018, contribuabilul beneficiază de o bonificaţie de 5%. Ultima plată efectuată de contribuabil este diminuată cu valoarea bonificaţiei de 5%.

Obligaţie fiscală estimată: 10.000 lei

Plată în data de 18 iulie: 7.000 lei

Plată în data de 10 septembrie: 2.500 lei (ultima plată a fost diminuată ca urmare a bonificaţiei)

Bonificaţie 5%: 500 lei.

Exemplul 3

Dacă un contribuabil depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă conform Codului de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la 15 iulie 2018, efectuează plăţi anticipate pe parcursul anului iar suma este achitată integral până la 15 decembrie 2018, contribuabilul beneficiază de o bonificaţie totală de 10%. Ultima plată efectuată de contribuabil se diminuează cu valoarea bonificaţiei de 10%.

Obligaţie fiscală estimată: 10.000 lei

Plată în data de 18 iulie: 7.000 lei

Plată în data de 10 septembrie: 2.000 lei (ultima plată a fost diminuată ca urmare a bonificaţiei)

Bonificaţie 5%: 500 lei

5% 500 lei.

Contribuţia de asigurări sociale (CAS)

Pentru veniturile din activităţi independente si din drepturi de proprietate intelectuală, se trece de la sistemul de stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de către organul fiscal prin decizie de impunere, la un sistem în care calculul contribuţiei este efectuat de către persoana fizică prin Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. Contribuţia de asigurări sociale pentru anul curent se stabileşte prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice de catre persoana fizică, prin aplicarea cotei de contribuţie de asigurări sociale la venitul ales, cel puţin egal cu 12 salarii de bază brute pe ţară.

Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea în categoria plătitorilor de contribuţie de asigurări sociale, în funcţie de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat în anul precedent).

Dacă estimează pentru anul curent că realizează venituri cumulate din activităţi independente şi din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse de venit, cel puţin egale cu 12 salarii lunare minime brute pe ţară (plafonul de 22.800 lei in anul 2018), persoanele fizice datorează CAS pentru anul în curs.

Dacă estimează pentru anul curent că realizează venituri cumulate din activităţi independente şi din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse de venit, sub plafonul de 22.800 lei, persoana fizică nu datorează CAS pentru anul în curs. În această situaţie, poate opta pentru plata CAS, în aceleaşi condiţii cu persoanele fizice care realizează venituri peste plafonul de 12 salarii de bază brute pe ţară.

Contribuţia de asigurări sociale se stabileşte prin completarea şi depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, aplicându-se cota de contribuţie în procent de 25% la venitul ales.

Potrivit proiectului, persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, aplică regula generală de stabilire a contribuţiei de asigurări sociale prin reţinere la sursă de către plătitorul de venit, în situaţia în care venitul net anual estimat a se realiza din aceste activităţi este cel puţin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe ţară (plafonul de 22.800 lei în anul 2018). în acest caz, plătitorul de venit are obligaţia să calculeze, să reţină, să plătească contribuţia de asigurări sociale şi să depună declaraţia – Formular 112.

Determinarea contribuţiei se efectuează prin aplicarea cotei de 25% la venitul venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii de bază minime brute lunare pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia.

Mecanismul reţinerii la sursa nu se aplică în cazul în care nivelul venitului net estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii lunare minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia. Dacă nivelul cumulat al veniturilor este cel puţin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe ţară, contribuabilul are obligaţia depunerii Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, la termenele şi în condiţiile stabilite.

Termenul de depunere al Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice este de 15 martie, cu posibilitatea de rectificare până la termenul de plată. Prin excepţie pentru anul 2018, termenul de depunere al declaraţiei este 15 iulie 2018.

În cazul contribuabililor care în cursul anului fiscal încep să desfăşoare activitate sau încep să realizeze venituri, iar venitul net anual, cumulat, din una sau mai multe surse din activităţi independente, estimat a se realiza este cel puţin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe ţară garantate în plată, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului fiscal sunt obligaţi să depună Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe ţară garantat în plată este cel în vigoare la data depunerii declaraţiei.

Persoanele fizice care datorează contribuţia şi care în cursul anului fiscal se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuţiei, cele care intră în suspendare temporară a activităţii, îşi încetează activitatea potrivit legislaţiei în materie sau nu se mai încadrează pentru perioada rămasă din anul fiscal în plafonul de 12 salarii minime brute pe ţară, depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaraţia unică, în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale.

Plăţile privind contribuţia de asigurări sociale se pot efectua oricând în cursul anului fiscal, până la termenul de scadenţă, respectiv 15 martie a anului următor celui pentru care se datorează.

Definitivarea CAS pentru anul curent în anul următor

Potrivit proiectului, dacă la 15 martie anul următor:

a) venitul realizat este mai mare decât venitul estimat care la rândul său este mai mare sau egal cu plafonul de 22.800 de lei, nu se stabilesc diferente de CAS fata de venitul ales;

b) venitul realizat este mai mic decât plafonul de 22.800 de lei, deşi venitul estimat a fost mai mare decât acesta, CAS plătită la venitul ales nu se restituie, suma se valorifică în sistemul de pensii, cu ajustarea corespunzătoare a stagiului de cotizare;

c) venitul realizat este mai mare sau egal cu plafonul de 22.800 de lei, iar venitul estimat a fost sub acest plafon, contribuabilul datorează CAS pentru anul precedent, iar în declaraţia unică alege venitul bază de calcul cel puţin egal cu salariu minim brut pe ţară. Termenul de plată este 15 martie, data depuneri Declaraţiei unice.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS)

Pentru veniturile din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse, se trece de la sistemul de stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate de către organul fiscal prin emiterea deciziei de impunere, la un sistem în care calculul contribuţiei este efectuat de către persoana fizică prin declaraţia unică.

Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea în categoria plătitorilor contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în funcţie de venitul estimat pentru anul curent.

Dacă venitul anual estimat a se realiza din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse, din una sau mai multe surse, este cel puţin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe ţară (plafonul de 22.800 de lei pentru anul 2018), persoanele fizice datorează CASS la nivelul a 12 salarii minime brute anuale pe ţară.

Persoanele fizice care încep, în cursul anului fiscal, să desfăşoare activitate sau încep să realizeze venituri, iar venitul net anual cumulat din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului fiscal, sunt obligate să depună Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe ţară garantat în plată, este cel în vigoare la termenul de depunere al declaraţiei.

În situaţia în care în cursul anului fiscal, perrsoanele fizice care obţin venituri din activităţile mentţionate anterior, intră în suspendare temporară a activităţii potrivit legislaţiei în materie, precum şi cele care îşi încetează activitatea, au obligaţia depunerii la organul fiscal competent, Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate pentru anul curent.

Persoanele fizice care în cursul anului au estimat un venit net anual cumulat, din una sau mai multe surse, peste nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar la sfârşitul anului venitul realizat se situează sub plafon, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate în cota 10% aplicată asupra bazei de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe ţară.

În situaţia în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit anual cumulat din una sau mai multe surse/categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar venitul anual cumulat realizat la sfârşitul anului, declarat în declaraţia unică privind impunerea veniturilor persoanelor fizice şi/sau comunicat de plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe ţară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, acestea datorează CASS la nivelul a 12 salarii minime pe ţară. Termenul de plată al contribuţiei este 15 martie inclusiv, al anului următor celui pentru care se datorează contribuţia.

Termenul de depunere a declaraţiei unice este data de 15 martie, cu posibilitatea de rectificare până la termenul de plată. Prin excepţie pentru anul 2018, termenul de depunere al declaraţiei este 15 iulie 2018.

Plăţile privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate se pot efectua oricând în cursul anului fiscal, până la termenul de scadenţă, respectiv 31 martie a anului următor celui pentru care se datorează.

Pentru dobândirea calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, persoanele fizice fără venituri depun la organul fiscal Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi plătesc contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, fiind asigurate pentru o perioadă de 12 luni.

Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se reţine la sursă, iar nivelul net estimat al veniturilor, pentru anul curent, este cel puţin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, de la un singur plătitor de venit, acesta are obligaţia să calculeze, să reţină şi să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi să depună declaraţia – Formular 112.

Determinarea contribuţiei se efectuează prin aplicarea cotei de 10% la nivelul a 12 salarii de bază minime brute lunare pe ţară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia.

Mecanismul reţinerii la sursă nu se aplică în cazul în care nivelul venitului estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii lunare minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia. Dacă nivelul cumulat al veniturilor este cel puţin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe ţară, contribuabilul are obligaţia depunerii Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, la termenele şi în condiţiile stabilite.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate calculată şi reţinută se plăteşte şi se declară la aceleaşi termene cu cele prevăzute pentru impozitul pe venit.

Persoanele fizice pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate dacă estimează venituri nete anuale cumulate, sub plafonul de 22.800 de lei şi/sau dacă nu realizează venituri.

Persoanele fizice care estimează venituri nete anuale cumulate sub plafon datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate după cum urmează:

a) dacă depun declaraţia unică până la termenul legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată în vigoare la data depunerii acesteia;

b) dacă depun declaraţia unică după termenul legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 12 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, în vigoare la data depunerii acesteia.

Persoanele fizice care nu realizează venituri datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe ţară indiferent de data depunerii declaraţiei unice.

Sistemul de bonificaţii la contribuţiile sociale

Iniţiatorii proiectului propun reglementarea unui sistem de bonificaţii pentru anul 2018, pentru achitarea integrală a obligaţiilor fiscale estimate, respectiv a contribuţiilor sociale obligatorii.

Astfel:

a) pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă conform Codului de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la 15 iulie 2018, se acordă o bonificatie de 5% din contribuţiile sociale datorate plătite integral până la 15 martie 2019, reprezentând obligaţiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificaţiei diminuează contribuţiile sociale datorate anual, plătite.

b) pentru plata cu anticipaţie a contribuţiilor sociale datorate se acordă o bonificatie de 5% din contribuţiile sociale anuale estimate, plătite integral până la 15 decembrie 2018. Valoarea bonificaţiei diminuează contribuţiile sociale datorate anual, plătite.

În cazul în care condiţiile de la pct.a) şi b) sunt îndeplinite cumulativ, se aplică ambele bonificaţii.

Bonificaţia acordată la plata contribuţiei de asigurări sociale persoanelor fizice care efectuează plăţi reprezentând contribuţia de asigurări sociale obligatorii datorate, până la termenul de plată, evidenţiată distinct în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, se suportă de la bugetul de stat.

Exemplu

Dacă un contribuabil depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă conform Codului de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la 15 iulie 2018, efectuează plăţi anticipate pe parcursul anului, iar suma este achitată integral până la 15 decembrie 2018, contribuabilul beneficiază de o bonificaţie totală de 10%. Ultima plată efectuată de contribuabil se diminuează cu valoarea bonificaţiei de 10%.

Obligaţie fiscală estimată: 10.000 lei

Plată în data de 15 august: 5.000 lei

Plată în data de 14 decembrie: 4.000 lei (ultima plată a fost diminuată ca urmare a bonificaţiei)

Bonificaţie 5%: 500 lei

5% 500 lei.

Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine din România

Pentru asigurarea unui tratament nediscriminatoriu între persoane fizice rezidente şi nerezidente, se asigură acelaşi tratament fiscal al veniturilor obţinute din jocuri de noroc practicate în România.

Pentru corelare cu Titlul IV „Impozitul pe venit”, termenul de depunere a declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit nerezident este până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

Asistenţă pentru contribuabili

Iniţiatorii proiectului propun implicarea autorităţilor administraţiei publice locale în ceea ce priveşte acordarea asistenţei contribuabililor în vederea completării şi depunerii declaraţiei unice.

Având în vedere avantajele pe care le prezintă transmiterea prin mediul electronic a declaraţiilor fiscale, respectiv:

– simplificarea procedurii de depunere a declaraţiei fiscale;

– reducerea costurilor administrative pentru administraţia fiscală;

– clarificarea pentru cetăţean a obligaţiilor scadente (transparenţă);

– asistarea contribuabililor în îndeplinirea obligaţiilor, este necesar ca Declaraţia unică să fie transmisă prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

În acest context, este necesar a fi modificat Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 2326/2017.

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Proiectul de act normativ vizează modificarea Legii nr. 263/2010 în sensul simplificării legislaţiei în ceea ce priveşte declaraţiile de asigurare pentru anumite categorii de asiguraţi ai sistemului public de pensii, completarea categoriilor de asiguraţi cu persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, drepturi de autor, dispoziţii cu referire la determinarea stagiului de cotizare pentru aceste categorii de asiguraţi, stabilirea unui plafon minim care să constituie baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru aceste categorii de asiguraţi.

În domeniul contribuţiilor sociale obligatorii, proiectul de act normativ, îşi propune să reglementeze situaţia asigurării facultative în sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare socială, prin care se stabileşte un plafon minim la nivelul salariului minim brut pe ţară.

De asemenea, prezentul proiect de act normativ propune modificarea Legii nr. 263/2010 în sensul punerii în acord cu Legea nr. 227/2015, instituirea unor reguli procedurale de acţiune în situaţia anumitor categorii de asiguraţi care realizează venituri din activităţii ndependente, persoane asigurate în raport de veniturile realizate.

Prin urmare, proiectul de act normativ îşi propune corelarea prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Prin acest proiect se reglementează prevederile referitoare la calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în concordanţă cu noul mecanism de depunere a declaraţiilor şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, stabilit prin noile modificări aduse Codului fiscal.

Astfel, în cazul persoanelor prevăzute la art. 222 alin. (1) care se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi dreptul la pachetul de bază se acordă de la data începerii raporturilor de muncă/serviciu.

În cazul persoanelor prevăzute la art. 222 alin. (1) care se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h) şi art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi au dreptul la pachetul de bază de la data depunerii declaraţiei, prevăzută la art. 174 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o perioadă de 12 luni.

Astfel, persoanele care realizează venituri nete estimate, cumulate din toate categoriile de venituri (activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse) pentru anul curent mai mari sau egale cu 22.800 de lei datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate la venitul estimat a se realiza în anul curent.

Persoanele care realizează venituri nete estimate, cumulate din toate categoriile de venituri (activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse), pentru anul curent, mai mici de 22.800 de lei nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate, însă persoana fizică poate opta pentru plata CASS în următoarele condiţii:

– dacă îşi exercită opţiunea prin depunerea declaraţiei unice până la data de 15 iulie 2018 (termenul de depunere), plăteşte CASS la 6 salarii şi este asigurat 12 luni;

– dacă îşi exercită opţiunea prin depunerea declaraţiei unice după data de 15 iulie 2018 (termenul de depunere), plăteşte CASS la 12 salarii şi este asigurat 12 luni.

Peroanele fără venituri pentru anul curent, prin depunerea Declaraţiei unice, dobândesc calitatea de asigurat dacă plătesc CASS la 6 salarii şi sunt asigurate 12 luni, indiferent dacă declaraţia unică este depusă la înainte sau după data de 15 iulie 2018 – termenul de depunere).

Pentru anul 2018, până la termenul de depunere a declaraţiei unice, respectiv 15 iulie 2018, se reglementează că persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse îşi păstrează calitatea de asigurat astfel încât să beneficieze în continuare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale.

Pentru persoanele care realizează venituri mai mari sau egale de 22.800 de lei/an, care au obligaţia plăţii CASS, precum şi persoanele care realizează venituri mai mici de 22.800 de lei/an şi care optează pentru plata contribuţiei CASS, deşi termenul de depunere al declaraţiei este 15 iulie 2018, pentru tot anul 2018, acestea vor plăti contribuţia de asigurări sociale de sănătate fie la venitul realizat, fie la nivelul salariului minim pe economie/lună sau la nivelul a 6 salarii pentru un an.

Pentru persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi pentru cei cu venituri din arendă şi din asocieri cu persoane juridice, plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin reţinere la sursă.

Pentru persoanele prevăzute la art. 222 alin. (1) care se încadrează în categoria celor care au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au efectuat plata contribuţiei la fond la termenele prevăzute în aceeaşi lege, sumele restante se recuperează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în condiţiile legii, inclusiv obligaţii fiscale accesorii (dobânzi şi penalităţi) datorate pentru creanţele fiscale, se mai arată în proiectul citat.