Programul “Start-up Nation – Romania” încurajează micile afaceri, prin stimularea înfințării de noi întreprinderi mici și mijlocii. Scopul proiectului este de a motiva tinerii să rămână în țară și să desfășoare activități de antreprenoriat, va contribui la crearea de noi companii, crescând astfel atractivitatea României în regiune.

Se estimează crearea a 20 de mii noi locuri de muncă în cadrul celor 10 mii întreprinderi nou înființate.
Se preconizează că rezultatele obținute prin ajutoarele financiare acordate în baza acestei scheme de ajutor de stat vor conduce la creșterea numărului locurilor de muncă nou create, creșterea încasărilor la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale din taxele și impozitele aferente salariilor, precum și alte impozite și taxe.
Se acordă, astfel, un ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei pentru un beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr maxim estimat de 10.000 de întreprinderi mici și mijlocii.

Firmele beneficiare vor trebui să angajeze, cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi cu normă întreagă minim 2 salariaţi la momentul depunerii cererii de decont şi să-i menţină în activitate cel puţin 3 ani începând cu anul următor plaţii ajutorului de minimis.
Cu acești bani, societăţile vor putea achiziţiona „echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale“.

De asemenea, se pot cumpăra aparate şi instalaţii, autoutilitare, pot face investiţii în active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse, software pentru comerţul online, echipamente IT tehnică de calcul. Se mai pot achiziţiona spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii, dar şi mobilier, dar și pagini web pentru prezentarea activităţii şi a produselor.
Banii mai pot fi folosiţi pentru cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale, dar şi pentru consultanţa necesară întocmirii documentaţiei în vederea finanţării, dar aceste costuri din urmă nu pot fi mai mult de 8.000 de lei, fără TVA.
De asemenea, în proiectul de finanațare este prevazuta o suma de 8.000 de lei fara TVA pentru întocmirea documentatiei necesare în vederea obtinerii fondurilor. Programul Start Up Nation se adreseaza în special debutantilor in afaceri care nu au fonduri suficiente.

Condiții:
a) sunt întreprinderi mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,
b) au capital social integral privat;
c) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului și au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
d) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul schemei de ajutor de minimis şi autorizat la momentul depunerii cererii de finanţare, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice 2 autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
e) nu au datorii la bugetul general consolidat al statului şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;
f) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
g) nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţile aferente.
h) nu au depășit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene.