Consiliul European a modificat modalitatea de numire a primilor procurori europeani, aceștia urmând a face parte dintr-un grup tras la sorți, ce reprezintă o treime din numărul statelor membre care au decis să participe la organizarea forului menit să combată frauda în UE. Mandat al procurorilor ar urma să fie de 3 ani, in loc de 6. Până în prezent, România nu a făcut nicio propunere. Anunțul a fost făcut de procurorul Elena Hach, magistratul fiind unul dintre cei care s-au înscris în cursa internă pentru ocuparea funcției, procedură reluată în urma deciziei lui Tudorel Toader.

„DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/598 A CONSILIULUI

din 9 aprilie 2019

privind normele tranzitorii pentru numirea procurorilor europeni pentru primul mandat și pe durata lui, în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/1939

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (1), în special articolul 16 alineatul (4),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939, procurorii europeni urmează să fie numiți de Consiliu pentru un mandat de șase ani care nu poate fi reînnoit, și care poate fi prelungit, la sfârșitul perioadei de șase ani, cu maximum trei ani.

(2)

În conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/1939, la fiecare trei ani urmează să aibă loc o înlocuire parțială a unei treimi dintre procurorii europeni. Consiliul, hotărând cu majoritate simplă, urmează să adopte normele tranzitorii pentru numirea procurorilor europeni pentru primul mandat și pe durata lui.

(3)

Respectivele norme tranzitorii ar trebui să asigure aplicarea corespunzătoare a principiului înlocuirii periodice a procurorilor europeni numiți pentru prima dată în cadrul EPPO, în vederea asigurării continuității activității Colegiului procurorilor europeni. Aceste norme ar trebui să țină seama, totodată, de nevoile speciale ale EPPO în primii ani de la înființare și la începerea activității.

Citeste si...  Centrala de la Cernavodă, păzită de dirijorul jandarmilor de la violenţele din 10 august

(4)

În acest scop, ar trebui să se stabilească norme specifice privind durata mandatului procurorilor europeni numiți pentru prima dată după intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2017/1939.

(5)

Pentru a se asigura o transparență și imparțialitate depline în selectarea procurorilor europeni pentru primul mandat, al căror mandat va fi de trei ani în loc de șase ani, ar trebui aplicat un sistem bazat pe tragerea la sorți. Acest sistem va garanta, de asemenea, faptul că selecția procurorilor europeni al căror mandat va fi mai scurt este neutră din punct de vedere geografic.

La 15 ianuarie 2019, Comisia a transmis o propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind normele tranzitorii pentru numirea procurorilor europeni pentru primul mandat și pe durata lui,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie stabilește normele tranzitorii pentru numirea procurorilor europeni pentru primul mandat și pe durata lui, după intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2017/1939.

Articolul 2

(1) Înainte de numirea procurorilor europeni, se selectează, prin tragere la sorți, un grup reprezentând o treime din numărul statelor membre participante la colegiu la data aplicării respectivelor norme tranzitorii.

(2) În cazul în care numărul statelor membre participante la colegiu la data aplicării respectivelor norme tranzitorii nu este divizibil cu trei, numărul de state membre care urmează să fie incluse în grup se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg mai mare.

(3) Secretariatul General al Consiliului ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a procedurii de tragere la sorți, în strânsă cooperare cu Comisia.

Articolul 3

Mandatul procurorilor europeni din statele membre incluse în grupul constituit în conformitate cu articolul 2 este de trei ani. Mandatul nu poate fi reînnoit.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”, scrie Elena Hach.