PNL București, a depus o plângere penală împotriva Gabrielei Firea, dar și a altor trei angajați ai primăriei pe motiv că nu respectă legea în vigoare.

Mai exact, după demisia lui Ciprian Ciucu, acesta ar fi trebuit înlocuit cu un membru supleant, validat de cei menționați mai sus. PNL susține că acest lucru nu s-a întâmplat, motiv pentru care au înaintat o plângere penală către prim-procurorul Elena Andrițoiu.

Întrucât timp de mai multe luni primarul, la solicitările repetate ale PNL a refuzat sistematic să introducă pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului General al Municipiului București, proiectul de hotărâre privind validarea mandatului supleantului, reiese fără niciun dubiu că nu au fost respectate nici dispozițiile legale care prevăd termene imperative cu privire la validarea mandatelor supleanților, spun cei de la PNL în document.

Redăm integral plângerea penală pe care PNL a făcut-o contra Gabrielei Firea

În atenția: doamnei Andrițoiu Elena Alina – Prim procuror

PNL – Filiala Municipiul București, înregistrat în Registrul Partidelor Politice conform Sentinței Civile nr. 1127/2014 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a IV-a Civilă, cu sediul în Municipiul București, Aleea Modrogan nr. 1, Sector 1, telefon: 021 231 0795, e-mail: contact@pnl.ro, reprezentat prin Președinte Victoria-Violeta Alexandru, în temeiul art. 289 din Codul procedură penală, formulează

P L Â N G E R E P E N A L Ă

împotriva numiților:

FIREA GABRIELA, Primar General al Municipiului București,
PAVEL MARIUS ADRIAN, Președinte de sedință, Consiliul General al Municipiului București,
MARIANA BROD, Director Exectuiv, Direcția Asistență Tehnică și Juridică
GEORGIANA ZAMFIR, Secretar General al Municipiului București
la Primăria Municipiului București, cu sediul în Bucuresti, Bulevadrul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin. (1) și (2) Cod penal, în calitate de funcționari publici în înțelesul art. 175 Cod penal, constând în neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, prin încălcarea legii, faptă prin care, au cauzat o vătămare a drepturilor și intereselor legitime ale subscrisei în calitate de partid politic, care prin consilierii generali ai PNL reprezintă interesele cetățenilor care i-au ales.

Urmează ca pe latură civilă, să ne constituitm parte civilă.

Motivele plângerii:

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 668 din 18.12.2019, având în vedere demisia domnului Ciucu Ciprian, membru PNL înregistrată la Cabinet Secretar General al Municipiului București cu nr. 4157/04.12.2019 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 8627/04.12.2019, în temeiul prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6), alin. (17) și art.139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a luat act de încetarea mandatului de consilier general al domnului Ciucu Ciprian, ca urmare a demisiei acestuia și s-a declarat vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Față de faptul că, demisia domnului Ciucu Ciprian a fost înregistrată la data de 04.12.2019, PNL, în conformitate cu dispozițiile legale, a înregistrat la Cabinet Secretar General al Municipiului București cu nr. 1804729 din 16.12.2019 toate documentele necesare îndeplinirii procedurii de validare a mandatului supleantului, respectiv al doamnei Focșa (Stoican) Vichi Ștefania.

Conform Legii 215/2001, a administrației publice locale, primarul are printre altele și atribuții în privința întocmirii ordinii de zi a ședințelor Consiliului General al Municipiului București și potrivit Codului administrativ, reglementări potrivit cărora, după vacantarea locului de consilier local, hotărârea prin care se validează mandatul supleantului, este adoptată în prima ședință desfășurată după apariția evenimentului, adică de ÎNDATĂ.

Întrucât timp de mai multe luni primarul, la solicitările repetate ale PNL a refuzat sistematic să introducă pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului General al Municipiului București, proiectul de hotărâre privind validarea mandatului supleantului, reiese fără niciun dubiu că nu au fost respectate nici dispozițiile legale care prevăd termene imperative cu privire la validarea mandatelor supleanților.

În susținerea încălcării termenelor imperative cu privire la validarea mandatelor supleantelor, facem precizarea că, vacantarea a avut loc la data 18.12.2019, în baza HCGMB de nr. 668 din 18.12.2019, și proiectul de hotărâre pentru validarea mandatului supleantului, Focșa (Stoican) Vichi Ștefania, nu a fost pus pe ordinea de zi, până la redactarea prezentei plângeri.

Astfel, subscrisa am formulat solicitări scrise oficiale depuse la registratura Primariei Municipiului București, cât și verbale în plenul ședințelor de Consiliu General prin intermediul liderului de grup al Partidului Național Liberal, prin care am solicitat în mod repetat introducerea pe ordinea de zi, a validarii de urgență a mandatului de consilier general al doamnei Focșa (Stoican) Vichi Ștefania, arătând că Partidul Național Liberal și-a îndeplinit obligațiile prin depunerea documentelor necesare în acest sens, însă fără succes.

Conduita contrară legii are ca obiectiv tergiversarea procesului de validare a mandatului supleantului, pentru a se asigura că, proiectele de hotărâri inițiate de Primarul Gabriela Firea, sunt adoptate cu ușurință, asigurându-se prin lipsa unui consilier general, un numar mai mic al consilierilor în funcție la data adoptării hotărârilor de consiliu general, care are incidență asupra majorității și inclusiv a votului necesar pentru adoptarea hotărârilor.

În plan practic, situația în care are loc reducerea numărului de consilieri în funcție, fără a se remedia de îndată acest aspect pe calea validării mandatelor supleanților, conduce la modificarea condițiilor de cvorum, a numărului de voturi necesar a fi exprimate pentru întrunirea majorității simple, absolute sau calificate, în consecință, afectează însăși modalitatea în care sunt adoptate hotărârile în cadrul organului deliberativ, ceea ce este cazul și în speță.

Astfel, persoanele enumerate în introducerea plângerii, cu intenție, au încălcat dispozițiile aplicabile și anume :

art.33 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001:
„În cazul în care consilierul local declarat ales renunță la mandat înainte de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a alianței politice sau a alianței electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele și alianțele politice confirmă în scris apartenența la partid.”;

art. 62 alin. (6) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti:
„Candidații înscriși în liste, care nu au fost aleși, sunt declarați supleanți în listele respective. În caz de vacanță a mandatelor de consilieri aleși pe liste de candidați, supleanții vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscriși în liste dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale din partea cărora au candidat supleanții confirmă în scris, sub semnătura conducerilor județene ale partidelor politice sau ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, că supleanții fac parte din partidul politic respectiv sau din organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale.” Și

art.5 alin. (3) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului General al Municipiului:
” În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărei listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului, din care a făcut parte consilierul în cauză, mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat următorul candidat aflat pe lista partidului, în condițiile legii” .

art. 204 alin. (2) lit. a) din OUG nr.57/2019, pentru nevalidarea mandatului supleantului, de îndată, în prima ședință de consiliu general;
art. 36 alin. (2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului General al Municipiului București
În mod nejustificat și cu intenție, Primarul Gabriela Firea refuză să își îndeplinească obligațiile, reprezintă un abuz de putere.

Temeinicia plângerii reiese din perspectiva obligațiilor ce îi revin Primarului Gabriela Firea potrivit dispozițiilor din Codul administrativ și Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului General al Municipiului București.

Față de dispozițiile antemenționate, proiectul de hotărâre privind validarea mandatului supleantului, conform art. 135 alin. (1) din Codul Administrativ, se propune de primar după cum urmează:

(1) Proiectul ordinii de zi se redactează de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexă la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, după caz, în condițiile legii.”
În acest sens dispun și dispozițiile art. 36 alin. (2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului General al Municipiului București:

„(2) Proiectul ordinii de zi se întocmește la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetățenilor, în condițiile legii. Proiectul ordinii de zi se definitivează prin grija Primarului General, Secretarului General, Președintelui de ședință și a liderilor de grup.”

Prin acțiunile numitei Gabriela Firea și a funcționarilor menționați în introducerea plângerii, au fost încălcate și prevederile din cuprinsul Regulamentului, și anume:

Încălcarea art. 7 – legalitatea.

Art. 7 din Regulament recunoaște supremația Constituției și a Legii în desfășurarea activității, astfel nimeni să nu fie mai presus de lege și nici o activitate desfășurată să nu fie contrară legii. Acest articol prevede că nu există nici un motiv care să poată justifica încălcarea legii. Astfel, nerespectarea prevederilor legale, indiferent de motivul avut de numită, reprezintă o încălcare a aceste prevederi.

Încălcarea art. 8 – prioritizarea interesului public:

Conform art. 8, prioritatea funcționarilor publici este interesul public, acesta fiind o expresie a necesităților colective. Interesul public este mai presus decât interesul personal al funcționarilor publici în exercitarea funcției publice, și deci, numirea unui nou Consilier General ar trebui să primeze și să nu fie amânată pe o perioadă de peste șase luni (de la demisia fostului consilier din luna decembrie 2019 până în prezent), indiferent de interesele personale sau politice ale Primarului Capitalei.

Încălcarea art. 36 și art. 37 – profesionalismul, imparțialitatea și independența:

Tot astfel, art. 36 stabilește profesionalismul în exercitarea funcțiilor publice în cadrul Primăriei Capitalei, ceea ce înseamnă competență, rigoare și finalizare, fiind contrar acestui principiu amânarea pe termen nedefinit a realizării obligațiilor legale.

Mai mult, primarul Municipiului București trebuie să dea dovadă de imparțialitate și independență în exercitarea funcției prin adoptarea unei atitudini obiective, neutre față de orice interes politic sau de altă natură în exercitarea funcției publice.

Considerăm că principiul imparțialității nu este respectat pe motiv că numirea este refuzată în baza unor considerente politice, întrucât nu am primit din partea numitei sau reprezentanților primăriei nici o explicație legală, pentru refuzul repetat de a pune pe ordinea de zi validarea mandatului supleantului.

Apreciem că, sunt incidente și dispozitiile art.297 alin.2 Cod penal, întrucât fapta funcţionarului public, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept pe temei de apartenenţă politică.

În ceea ce privește subscrisa și interesele legitime pentru formularea plângerii penale:

Arătăm că, PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – Filiala Municipiului București are printre scopurile sale, conform statutului, progresul societății, prin promovarea valorilor și intereselor naţionale, pluralismul politic, astfel încât contribuie la formarea opiniei publice, participă cu candidaţi în alegeri şi la constituirea unor autorităţi publice şi stimulează participarea cetăţenilor la scrutinuri, potrivit Legii nr. 14/2003, legea partidelor politice.

Procedând astfel, Gabriela Firea, în calitate de Primar General, funcționar public în sensul art. 175 alin. (1) lit. a) Cod penal, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu intenție nu a îndeplinit proiectul de hotărâre pentru validarea supleantului, iar prin aceasta ne-a cauzat o pagubă și o vătămare a drepturilor și intereselor legitime în relația cu cetătenii care au votat lista consilierilor Partidului Național Liberal.

În plus, prin refuzul numirii unui candidat politic de către un alt partid, se creează o discriminare pe baza de apartenență politică. Ori, discriminarea este ilegală și este sancționată de Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

Asadar, este vorba despre activitatea unui organ deliberativ rezultat în urma sufragiului popular, motiv pentru care, lipsa de reprezentativitate în Consiliul General al Municipiului București, în majoritatea votată de cetățenii mun. București, constituieo vătămare a drepturilor cetătenilor.

Din conținutul Adresei nr. 570/28.01.2020 emisă de Primăria Municipiului București se constată că Primarul Gabriela Firea și-a exprimat, în mod neîndoielnic și explicit, refuzul de a îndeplini actele pentru validarea mandatului supleantului, cu încălcarea legii.

Articolul 175 lit. b) din Codul penal prevede că este funcționar public persoana care cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură. Conform art. 62 din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată, primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică, așadar primarul și ceilalti functionari, exercită o funcție publică în temeiul art. 175 Cod penal, putând fi subiect activ al infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 297 Cod penal.

În ipoteza in care fapta nu întruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art.297, solicităm ca, în temeiul art. 298 Cod penal, persoanele enumerate în introducerea plângerii să fie cercetate și sub aspectul savarșirii infractiunii de neglijenţa în serviciu, constând în încălcarea din culpă a îndatoririi de serviciu, de a finaliza ordinea de zi, cu privire la validarea mandatului supleantului.

Având în vedere toate acestea, considerăm că fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu prevăzute de art. 297 alin. (1) și (2) C.P.

Solicităm administrarea următoarelor mijloace de probă: înscrisuri.

Citeste si...
New York Times compara incendiile din Australia cu un Cernobal climatic

Cu aleasă considerație, partigul PNL

 

PNL– Filiala Municipiului București,

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.