Primarul General, Gabriela Firea, a convocat sedinta ordinara a CGMB, maine, 14 iunie, incepand cu ora 11.00, la sediul Municipalitatii, sala de Consiliu, cu urmatoarea
 
ORDINE DE ZI:
 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Tehnologie revolutionara de eliminare a infectiilor nosocomiale din spitale cu ajutorul robotilor” si aprobarea Regulamentului privind implementarea proiectului,
2. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Consultatii stomatologice si aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din Municipiul Bucuresti” si aprobarea Regulamentului privind implementarea proiectului,
3. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Newborn – Oncofertilitate” si aprobarea Regulamentului privind implementarea proiectului,
4. Proiect de hotarare privind contributia Municipiului Bucuresti la finantarea suplimentara, prin acordarea de granturi unitatilor de invatamant,
5. Proiect de hotarare privind acordarea „Diplomei de Onoare” si plata unui premiu pentru familiile care isi aniverseaza casatoria,
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului Municipal ”Pretuim Patrimoniul”, program multianual de dezvoltare durabila dedicat anului 2018 – anul European al patrimoniului cultural,
7. Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare in vederea realizarii lucrarilor de interventie cu privire la cresterea calitatii arhitectural – ambientale a cladirilor prin masuri de reabilitare structural – arhitecturala a anvelopei cladirii Palatului Universitatii Bucuresti,
8. Proiect de hotarare privind demararea procedurii de achizitie a 6 terenuri in suprafata totala de 33.715 mp situate pe strazile Giuseppe Verdi nr. 2Bis si Gheorghe Titeica nr. 143-147, sectorul 2 – ”Parcul Verdi”,
9. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitii de utilitate publica „Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta in zona centrala a municipiului Bucuresti ” – Traseu 2 – Piata Victoriei – Bd. Iancu de Hunedoara – Sos. Stefan cel Mare – Sos. Mihai Bravu,
10. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitii de utilitate publica „Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta in zona centrala a municipiului Bucuresti” – Traseu – 3 – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Bd. M. Kogalniceanu – Splaiul Independentei,
11. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitii de utilitate publica „Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta in zona centrala a municipiului Bucuresti” – Traseu 4 – Bd. Libertatii – Bd. Unirii – Bd. Decebal – Bd. Basarabia,
12. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitii de utilitate publica „Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta in zona centrala a municipiului Bucuresti”,
13. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitii consolidare imobil situat in Bucuresti, str. Biserica Enei nr. 14, sector 1,
14. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii prin transfer de la bugetul local a cheltuielilor pentru proiectarea lucrarilor de interventie la anumite imobile cu destinatia de locuinta multietajate incadrate in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public,
15. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor apartinand domeniului public si/sau privat al Municipiului Bucuresti,
16. Proiect de hotarare privind preluarea de catre Municipiul Bucuresti a documentatiei tehnico-economice pentru 51 blocuri din Sectorul 6, in vederea inscrierii in Programul multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Bucuresti,
17. Proiect de hotarare privind preluarea de catre Municipiul Bucuresti a documentatiei tehnico-economice pentru 11 blocuri din Sectorul 4, in vederea inscrierii in Programul multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Bucuresti,
18. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Integrat de Calitate a Aerului in Municipiul Bucuresti 2018 – 2022,
19. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti istoricului Ion Aurel Pop,
20. Proiect de hotarare privind infiintarea Centrului Cultural EXPO ARTE si aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale acestuia, precum si reducerea numarului total de posturi aprobat pentru aparatul de specialitate al Primarului General si pentru un serviciu public de interes local,
21. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Administratiei Fondului Imobiliar catre Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic unor imobile proprietate de stat situate in Municipiul Bucuresti, in vederea efectuarii lucrarilor de punere in siguranta si consolidare,
22. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti catre Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic a partii din imobilul situat in str. Academiei nr. 3 – 5, sector 3, aflata in domeniul public al Municipiului Bucuresti, in vederea efectuarii lucrarilor de punere in siguranta si consolidare,
23. Proiect de hotarare privind solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari pentru transmiterea din domeniul public al statului roman prin Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti a unei suprafete de teren din imobilul situat in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, strada Barbu Vacarescu nr. 168-172, in vederea realizarii unei amenajari urbane de tip peisagistic, spatii verzi, trotuare si alei pentru circulatie pietonala, locuri de parcare, precum si declararea acesteia din bun de interes public national in bun de interes public local,
24. Proiect de hotarare privind declararea ca bun apartinand domeniului public al Municipiului Bucuresti a imobilului – teren cu destinatia de drum ce face legatura cu str. Jandarmeriei , sector 1, Bucuresti,
25. Proiect de hotarare privind declararea ca bun apartinand domeniului Public al Municipiului Bucuresti a unei cote de 4/6 din imobilul situat in Bucuresti, Str. Gutenberg nr. 9, sectorul 5, in vederea realizarii formalitatilor de publicitate imobiliara,
26. Proiect de hotarare privind solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari pentru transmiterea unei parti din imobilul situat in Bd. Unirii nr. 22, sector 3 din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti,
27. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren situat in Str. Prometeu f.n., sector 1, in suprafata de 340 mp, teren aflat in proprietatea Municipiului Bucuresti, necesar realizarii extinderii unui imobil cu destinatia de hotel,
28. Proiect de hotarare privind transmiterea unor strazi proprietatea Municipiului Bucuresti conform contractului de donatie autentificat sub nr. 303/12.05.2018 in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti prin Administratia Strazilor si in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1,
29. Proiect de hotarare privind cumpararea imobilului situat in str. Lipscani nr. 26, sectorul 3, Bucuresti in baza exercitarii dreptului de preemptiune a Municipiului Bucuresti la vanzarea imobilelor monument istoric,
30. Proiect de hotarare privind inscrierea in domeniul privat al Municipiului Bucuresti a bunului imobil ce face obiectul certificatului de vacanta succesorala nr. 17/30.05.2018 situat in Bucuresti, Bd. Camil Ressu nr. 22, bl. A6, et. 6, ap. 27, sector 3 si transmiterea acestuia in administrarea Administratiei Fondului Imobiliar,
31. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a unei parti din imobilul situat in str. Turnu Magurele nr. 5, sector 4,
32. Proiect de hotarare privind transmiterea Lacului ”Drumul Taberei”, a sistemului de puturi de alimentare cat si grupul sanitar aflat in Parcul Drumul Taberei, din administrarea Administratie Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti, in administrarea Consiliului Local sector 6,
33. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Bucuresti in domeniul privat al Municipiului Bucuresti a unor mijloace fixe pentru scoaterea din functiune in vederea casarii si valorificarii,
34. Proiect de hotarare privind transmiterea unor terenuri cu destinatia de spatii verzi prin administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti prin Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti in administrarea Consiliului Local Sector 5,
35. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism,
36. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului Local de Urbanism al Planului Urbanistic General aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu modificarile si completarile ulterioare,
37. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Str. Gheorghe Polizu nr. 9, sector 1, Bucuresti,
38. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Str. Jandarmeriei nr. 13, nr. 13A, nr. 13B si str. Meteorologiei nr. 24 si nr. 30, sector 1, Bucuresti,
39. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 4 – 4A, Sos. Gheorghe Ionescu – Sisesti nr. 391 – 393, nr. 455 – 465, 467 C-D, sector 1, Bucuresti,
40. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Soseaua Dobroiesti nr. 37 – 39, sector 2, Bucuresti,
41. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Strada Vanatori nr. 25, sector 5, Bucuresti,
42. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) str. Jimboliei nr. 103, sector 1, Bucuresti,
43. Proiect de hotarare privind cooperarea intre Municipiul Bucuresti si Universitatea din Bucuresti in vederea finantarii si realizarii in comun a unor evenimente in cadrul proiectului „Cursurile de vara de limba, cultura si civilizatie romaneasca – a 58-a editie, 2018”,
44. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de selectie formata din 5 membri pentru a intreprinde demersurile legale si administrative in vederea organizarii procedurii de selectie pentru numirea membrilor Consiliului de Administratie al societatii Service Ciclop S.A. si aprobarea scrisorii de asteptari conform dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,  
45. Proiect de hotarare privind inlocuirea unui administrator provizoriu in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Transport Bucuresti (RATB),
46. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 161/2010 pentru aprobarea listelor cu ordinea de prioritate, in vederea atribuirii spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, beneficiarilor Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 si revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, nr. 341/2004,
47. Proiect de hotarare privind scutirea de la plata taxelor pentru obtinerea autorizatiilor de acces pentru mijloacele de transport mai mari de 5 tone, destinate transportului de marfuri si utilaje pentru lucrarile de demolare/construire stadioane Steaua, Rapid si Arcul de Triumf – Campionatul European de Fotbal 2020,
48. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 1.2 la Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 111/29.03.2017 de modificare a Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 267/2010 pentru aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza Municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, a modelului licentei de traseu si a contractului de transport public intre Regia Autonoma de Transport Bucuresti si orasele/comunele din judetul Ilfov,
49. Proiect de hotarare privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva desfasurata la nivelul Clubului Sportiv Municipal Bucuresti,
50. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Teatrului „Stela Popescu”,
51. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti,
52. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Teatrului Mic,
53. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Casei de Cultura „Friedrich Schiller”,
54. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului pentru Seniori al Municipiului Bucuresti,
55. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 297/29.09.2016 privind reorganizarea Administratiei Strazilor Bucuresti, cu modificarile ulterioare,
56. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 304/2017 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale „Administratie”, utilizate in aparatul de specialitate al Primarului General, in aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si in cadrul serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucuresti,
57. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei Municipiului Bucuresti pentru anul 2018 la finantarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Iluminat Public Bucuresti,
58. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei Municipiului Bucuresti pentru anul 2018 la finantarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie Bucuresti,
59. Proiect de hotarare privind constituirea Asociatiei Axa de Dezvoltare Brasov-Bucuresti-Constanta,
60. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului Municipiului Bucuresti la 31.03.2018,
61. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2018,
62. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Companiei Municipale Energetica Bucuresti S.A. pe anul 2018,
63. Proiect de hotarare privind conferirea post – mortem a titlului de excelenta in domeniul literar domnului Cezar Ivanescu,
64. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 1 sa hotarasca cu privire la cooperarea cu Clubul Sportul Studentesc, in vederea finantarii si derularii in comun a proiectului ”Cupa Sectorului 1 – Un secol de performanta – punte catre viitor”,
65. Proiect de hotarare privind imputernicirea Consiliului Local al Sectorului 4 sa achizitioneze pentru si in numele municipiului Bucuresti a unei parti din imobilul situat in str. Mosoaia nr. 52 si a unei parti din imobilul situat in Sos. Berceni nr. 110, sector 4,
66. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului Local Sector 4 de a hotari, in conditiile legii, cu privire la cooperarea cu Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila” din Bucuresti,
67. Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de Sedinta al Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe perioada 10 iulie 2018 – 09 octombrie 2018.
 
Citeste si...
Iată legătura nebănuită dintre vitamina C şi cancer