Investitorii care vor beneficia de ajutor de stat pentru construirea de grădiniţe sau creşe trebuie să menţină activitatea pentru o perioadă de cel puţin 7 ani în timp ce aceia care vor construi unităţi cu profil sportiv trebuie să păstreze activitatea minimum 10 ani, în caz contrar urmând să ramburseze suma primită drept ajutor de stat, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern.

Proiectul de act normativ pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental ‘Growth – Investim în copii, investim în viitor’ prevede că beneficiarii de susţinere financiară pentru construcţia de grădiniţe cu profil sportiv au obligaţia de a asigura locuri gratuite într-o cotă procentuală de cel puţin 8% din numărul total de preşcolari înmatriculaţi, pe o perioadă de 4 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare. Copii cu dizabilităţi vor avea prioritate la înscrierea pe locurile gratuite.

Beneficiarii de susţinere financiară au obligaţia de a asigura pentru grădiniţele cu profil sportiv un program prelungit de activitate zilnică, precum şi funcţionarea acestora pe tot parcursul anului calendaristic, inclusiv pe perioada vacanţelor. De asemenea, proiectul prevede obligativitatea de a asigura accesul copiilor la un tarif accesibil.

Proiectele de investiţii beneficiare ale acestui program trebuie să fie realizate în cel mult 24 de luni de la încheierea acordului de finanţare. În cazul în care investiţia nu este finalizată în termenul prevăzut de 24 luni, beneficiarul va rambursa ajutorul nerambursabil.

„Prezenta schemă de minimis vizează construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea de grădiniţe cu profil sportiv în judeţe şi localităţi unde există un număr suficient de copii cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani. Susţinerea financiară constă atât într-un ajutor nerambursabil privind o parte din cheltuielile eligibile, cât şi în garantarea de către stat a unei părţi din creditul utilizat de către investitor pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv”, se precizează în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul citat.

Investitorii pot primi un ajutor nerambursabil de până la 500.000 euro din cheltuielile eligibile, care va fi plătit după terminarea lucrărilor, şi obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie de la Ministerul Educaţiei Naţionale. De asemenea, se va acorda o garanţie în numele şi contul statului de maximum 50% din valoarea creditului contractat de investitor, excluzând dobânzile şi comisioanele aferente, cu condiţia ca aceste credite să finanţeze exclusiv cheltuieli eligibile aferente proiectului, în cazul în care acesta apelează la finanţarea integrală sau parţială a acestor cheltuieli prin creditare. Garanţia se acordă prin intermediul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii sau Fondului Român de Contragarantare.

Citeste si...
Şantaj în gimnastică?!

Pe de altă parte, beneficiarul trebuie să facă dovada deţinerii unui drept care conferă dreptul de constituire potrivit legii asupra terenului pe care urmează să fie amplasată grădiniţa cu profil sportiv.

Intensitatea maximă a ajutorului de minimis acordat este de până la 100% din valoarea totală a proiectului finanţat, dar nu mai mult de plafonul maxim de 500.000 euro pe întreprindere. Contribuţia proprie a beneficiarului trebuie să acopere diferenţa necesară finalizării şi funcţionării corespunzătoare a proiectului de investiţii.

În cadrul schemei de ajutor de minimis se finanţează numai proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: clădirea are cel puţin 2 săli de grupă, precum şi toate facilităţile necesare (dormitoare, spaţiu de recreere, vestiar, sală de mese, grupuri sanitare pentru fiecare sală de grupă, cancelarie, sisteme de încălzire); obiectivele de investiţii trebuie să îndeplinească standarde minime de construcţie, de dotare generală şi sportivă (stabilite prin anexe la la prezenta schemă de ajutor de stat), de personal de specialitate şi de echipamente sportive.

Clădirile în care se vor organiza grădiniţe cu profil sportiv pot fi clădiri noi sau clădiri existente care se vor moderniza şi amenaja cu schimbarea funcţiunii, cu condiţia ca în ultimii 5 ani să nu fi funcţionat o creşă şi/sau grădiniţă în clădirea respectivă.

Selecţia proiectelor eligibile va fi efectuată de către o comisie de selecţie, în ordinea depunerii şi în limita bugetului anual alocat schemei, pe principiu ‘primul venit, primul servit’. Comisia de selecţie va purta denumirea de Comisia „Investim în copii, investim în viitor”.

Schema de ajutor de stat are caracter multianual şi se derulează până la data de 31 decembrie 2020.

Bugetul maxim al schemei este de 2.350 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 500 milioane euro, reprezentând credite de angajament pentru emiterea de acorduri de finanţare pentru perioada 2019-2020 şi credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2019-2022.